I. Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2.Regulamin strony | 2Shop, Strony internetowe Białystok, Sklepy internetowe Białystok

II. Definicje i informacje

1. Podmiotem świadczącym na podstawie niniejszego Regulaminu usługi drogą elektroniczną, zwanym dalej „Usługodawcą” lub "Operatorem" jest Albert Kowalewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:Agencja Projektowo-Usługowo-Reklamowa "2 Strefa" Albert Kowalewski, ul. Jarzębinowa 24/6, 15-793 Białystok, NIP 542-272-14-34, REGON 200248188, adres mailowy: [email protected], posiadający zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej nr 82517, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku oraz figurujący w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Usługodawca posiada zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o nr 2139/2008.

2. „Abonentem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną) korzystający za zgodą Usługodawcy z usługi, podmiot który zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot na rzecz którego została zawarta taka umowa, posiadający siedzibę lub adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. „Konsumentem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna zawierająca umowę lub w imieniu której zostaje zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. "Serwisem" w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę (Operatora), działający w domenie https://2strefa.pl/ i jej subdomenach.

5. „Usługą” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę (Operatora), działający w domenie https://2strefa.pl/ i jej subdomenach.

a) udostępnieniu za pośrednictwem sieci Internet Abonentowi oprogramowania do pobrania i korzystania po zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym Abonenta, na okres rozliczeniowy lub jego wielokrotność albo, jeśli oferta Usługodawcy to przewiduje, na czas nieokreślony, za wynagrodzeniem, wraz z ewentualnymi usługami dodatkowymi, na warunkach określonych ofertą Usługodawcy, dostępną Abonentom w Serwisie (https://play.google.com/, https://itunes.apple.com, https://www.windowsphone.com/pl-pl/store, https://appworld.blackberry.com/webstore/) na podstronach tego Serwisu;

b) udostępnieniu za pośrednictwem sieci Internet Abonentowi oprogramowania do korzystania po uruchomieniu na serwerze Usługodawcy (Operatora), na okres rozliczeniowy lub jego wielokrotność albo, jeśli oferta Usługodawcy to przewiduje, na czas nieokreślony, za wynagrodzeniem oprogramowania, wraz z ewentualnymi usługami dodatkowymi, na warunkach określonych ofertą Usługodawcy, dostępną Abonentom w Serwisie (strona główna Serwisu znajduje się pod adresem https://safeserver.pl) na podstronach tego Serwisu;

c) udostępnieniu za pośrednictwem sieci Internet Abonentowi do korzystania na okres rozliczeniowy lub jego wielokrotność albo, jeśli oferta Usługodawcy to przewiduje, na czas nieokreślony, za wynagrodzeniem oznaczonej części powierzchni dyskowej serwera Usługodawcy (Operatora) wraz z ewentualnymi usługami dodatkowymi, na warunkach określonych ofertą Usługodawcy, udostępnioną Abonentom w Serwisie (strona główna Serwisu znajduje się pod adresem https://2strefa.pl) na podstronach tego Serwisu;

6. „Okresem rozliczeniowym” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest okres roczny, lub inny okres, wskazany w ofercie Usługodawcy (Operatora), stanowiący podstawę ustalenia terminu zapłaty i wysokości opłaty abonamentowej, zaśw odniesieniu do umów zawieranych na czas określony, będący jednocześnie okresem, na który Abonent zawarł na podstawie niniejszego regulaminu umowę o świadczenie usług.

7. "Opłatą abonamentową" w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest wynagrodzenie należne Operatorowi od Abonenta za świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta usługi na podstawie zawartej umowy, w zakresie określonym umową;

8. "Polityką prywatności" jest w rozumieniu niniejszego Regulaminu dokument, umieszczony na stronach internetowych Serwisu pod adresem: https://2strefa.pl/polityka-prywatnosci-pliki-cookies/, określający zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zapomocą plików Cookies, służących realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Abonenta.

9. "Urządzeniem mobilnym" jest w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające jego użytkownikowi na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią Internet.

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Dla zawarcia umowy o świadczenie usług między Operatorem, a Abonentem niezbędne jest uprzednie zarejestrowanie się Abonenta w Serwisie. Zarejestrowanie się w Serwisie polega na wypełnieniu i akceptacji formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach internetowych Serwisu, w zakładce "REJESTRACJA". W związku z dokonaniem rejestracji tworzone jest konto Abonenta. Abonent ma do niego dostęp przy użyciu loginu i hasła, generowanych w wyniku rejestracji w Serwisie.

2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług Abonent wypełnienia i akceptuje formularz zamówienia, dostępny na stronach internetowych Serwisu dla zarejestrowanych w Serwisie Abonentów. W celu złożenia zamówienia Abonent zobowiązany jest dokonać:

a) wyboru zamawianych usług;

b) wskazania ilości okresów rozliczeniowych, przez które usługa ma być świadczona;

c) adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy);

d) wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie;

3. Do wypełnienia i akceptacji formularza zamówienia postanowienia ust. 1 powyżej stosuje się.

4. Po złożeniu zamówienia, Operator potwierdza jego otrzymanie automatycznie wysyłaną wiadomością.

5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie oferty. Do zawarcia umowy dochodzi przez wysłanie do Kupującego potwierdzenia zawarcia umowy, które jest przesyłane Abonentowi po złożeniu zamówienia, wiadomością e-mail na adres poczty elektronicznej, podany przez Abonenta. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Operatorem, a Abonentem za zawartą. Rozpoczęcie świadczenia Usługi na rzecz Abonenta następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy o świadczenie usług.

6. Kupujący jest zobowiązany do niepodawania w formularzu rejestracyjnym lub zamówieniowym danych, o których wie, że są fałszywe. W razie zmiany danych, podanych w formularzu rejestracyjnym lub zamówieniowym Abonent zobowiązany będzie do poinformowania o zmianie tych danych po zmianie w terminie 14 dni od daty ich zmiany.

7. Umowa o świadczenie usług, zawierana jest na podstawie niniejszego regulaminu na czas określony równy Okresowi rozliczeniowemu lub jego wielokrotności, wybranej przez Abonenta przy wypełnianiu formularza zamówienia.

8. Do składania Zamówień w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

9. Operator uprawniony jest do rozwiązania zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

a) gdy usługa wykorzystywana jest do celów niezgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności naruszania praw autorskich, popełniania czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepiów prawa, rozsyłania niezamówionej masowej korespondencji(Spam)lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym), a Abonent w dalszym ciągu wykorzystuje usługę do celów niezgodnych z prawem mimo wezwania go do zaniechania naruszeń ze wskazaniem na czym polega naruszenie w konkretnym przypadku oraz wskazaniem zakreślonego odpowiedniego, nie krótszego niż 14 (czternaście) dni terminu, ze wskazaniem, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu Operator będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym;

b) braku płatności w terminie wynikającym z umowy wiążącej Operatora z Abonentem, pod warunkiem uprzedniego wezwania Abonenta do zapłaty z zakreśleniem terminu, nie krótszego niż 14 (czternaście) dni od daty doręczenia wezwania ze wskazaniem, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu Operator będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

10. W wypadku, o którym mowa w ust. 9 lit a) powyżej, Operator niezależnie od wezwania do zaniechania naruszeń, niezwłocznie uniemożliwi Abonentowi dostęp do danych, mających charakter danych bezprawnych.

11. Abonent będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyn przez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy udostępnionego Abonentowi w Serwisie (jeśli w Serwisie udostępniony jest taki formularz) lub przez oświadczenie złożone na piśmie, przesłanie na adres siedziby Operatora według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

12. Prawo Konsumenta odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a) w którym odstąpienie miałoby dotyczyć umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w którym odstąpienie miałoby dotyczyć umowy, w której cena cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w którym odstąpienie miałoby dotyczyć umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w którym odstąpienie miałoby dotyczyć umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w którym odstąpienie miałoby dotyczyć umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w którym odstąpienie miałoby dotyczyć umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w którym odstąpienie miałoby dotyczyć umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w którym odstąpienie miałoby dotyczyć umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w którym odstąpienie miałoby dotyczyć umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) w którym odstąpienie miałoby dotyczyć umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) w którym odstąpienie miałoby dotyczyć umowy, zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) w którym odstąpienie miałoby dotyczyć umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

ł) w którym odstąpienie miałoby dotyczyć umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. Kupujący po odstąpieniu od umowy ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszt przesyłki).

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Operator może przetwarzać dane osobowe Abonenta, podane przez Abonenta w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia, a mianowicie:

a) nazwisko i imiona;

b) adres zamieszkania;

c) adres poczty elektronicznej Kupującego;

d) numer telefonu,

e) firma (oznaczenie prowadzonej działalności gospodarczej),

f) numer NIP Kupującego, jeśli Kupujący prowadzi działalność gospodarczą;

2. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest dokonywane przez Sklep w takim zakresie, w jakim jest niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi oraz w celu prawidłowej realizacji Umowy.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania ich usunięcia.

4. W celu prawidłowej realizacji Usługi, niezbędne jest podanie przez Abonenta następujących danych osobowych Abonenta

a) imię i nazwisko Abonenta,

b) adres zamieszkania Abonenta,

c) numer telefonu Abonenta,

d) firma (oznaczenie prowadzonej działalności gospodarczej) Abonenta,

e) numer NIP Abonenta, jeśli Abonent prowadzi działalność gospodarczą;

f) adresu poczty elektronicznej

5. Abonent, może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez Operatora również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz doręczania Abonentowi komunikatów w Serwisie, a także na otrzymywanie informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Usługodawcę, informacji handlowych od Usługodawcy, w tym newslettera .

6. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

V. PŁATNOŚCI

1. Płatność za usługi w okresie rozliczeniowym należy wnosić z góry za cały ten okres. W razie rozwiązania umowy między stronami w ciągu okresu rozliczeniowego część opłaty uiszczonej przez Abonenta, stanowiącej równowartość kwoty przypadającej za świadczenie przez Usługodawcę usług w części okresu rozliczeniowego, przypadającej po rozwiązaniu umowy między stronami, podlega zwrotowi na rzecz Abonenta stosownie do postanowień Działu IX niniejszego Regulaminu, pt.: ZWROT NALEŻNOŚCI ABONENTOM.

2. Abonent zobowiązany jest do dokonywania płatności za zamówione usługi na podstawie faktury proforma lub faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę za pośrednictwem przelewu bankowego lub według wyboru Abonenta, przekazu pocztowego na rachunek bankowy Usługodawcy lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych wskazanego przez Usługodawcę.

3. Abonent może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

4. Wysokość opłaty z tytułu świadczenia usługi jest wskazana w treści formularza zamówienia, wypełnianego przez Abonenta i wynika z cennika udostępnionego Abonentom w Serwisie (strona główna Serwisu znajduje się pod adresem https://2strefa.pl/cennik-pakietowy-2shop/) na podstronach tego Serwisu, obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. Termin zapłaty opłaty abonamentowej, wynosi 7 dni od daty złożenia zamówienia. W razie jeśli umowa o świadczenie usług została zawarta na więcej niż jeden okres rozliczeniowy, termin zapłaty opłaty abonamentowej za kolejny okres rozliczeniowy stanowi siedem dni poczynając od daty rozpoczęcia biegu tego okresu rozliczeniowego.

6. W razie przedstawienia Usługodawcy przez Abonenta Kuponu rabatowego, wystawionego przez Usługodawcę, uprawniającego Abonenta do żądania obniżenia opłaty abonamentowej w granicach określonych tym Kuponem rabatowym, Usługodawca obniży opłatę abonamentową zgodnie z kuponem rabatowym przedstawionym przez Abonenta.

VI. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Abonent na podstawie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, jest uprawniony do korzystania z udostępnionego mu stosownie do umowy oprogramowania w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz w okresie, na jaki została zawarta umowa (Licencja).

2. Abonent jest uprawniony do korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Prawo przyznawane Abonentowi do oprogramowania, udostępnianego mu stosownie do umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, stanowi niewyłączne i nieprzenoszalne prawa do korzystania z oprogramowania wyłącznie dla potrzeb Abonenta. Prawo do korzystnania z oprogramowania, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, nie obejmuje bezpośrednio, ani poprzez domniemanie, żadnych innych praw niż wyraźnie wymienione w niniejszym Regulaminie.

3. Abonent nie jest uprawniony do:

a) udostępniania, przyznanego mu umową zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu, prawa do korzystania z oprogramowania oraz udostępniania samego oprogramowania innym podmiotom na jakiejkolwiek podstawie prawnej oraz w jakiejkolwiek formie;

b) kopiowania i zwielokratniania oprogramowania

c) dokonywania w oprogramowaniu jakichkolwiek zmian (w tym w zakresie kodu wynikowego oprogramowania jak i jego znaków identyfikacyjnych), adaptowania, przekładania, tłumaczenia, czy też dekompilowania oprogramowania;

d) tworzenia jakichkolwiek pochodnych prac twórczych bazujących na oprogramowaniu, ani zlecania takich prac innym podmiotom;

4. W razie jeśli usługa dotyczy udostępnienia za pośrednictwem sieci Internet Abonentowi oprogramowania do pobrania i korzystania po zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym Abonenta po zawarciu umowy Operator udostępni Abonentowi link do pliku pobieralnego, stanowiącego oprogramowanie, przeznaczone do pobrania, a następnie do zainstalowania na urządzeniu mobilnym Abonenta. Pobranie przez Abonenta oprogramowania przez upływem terminu do odstąpienia od umowy może wyłączyć prawo Abonenta do odstąpienia od umowy zgodnie z pkt III ppkt 12 lit. a) niniejszego Regulaminu.

5. W odniesieniu do usługi polegającej na udostępnieniu Abonentowi części powierzchni dyskowej, Abonent nie jest uprawniony do udostępniania powierzchni dyskowej Usługodawcy, udostępnionej mu do korzystania na podstawie umowy, zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu innym podmiotom do korzystania na jakiejkolwiek podstawie prawnej oraz w jakiejkolwiek formie;

6. W odniesieniu do usługi polegającej na udostępnieniu Abonentowi części powierzchni dyskowej Usługodawcy, jeżeli w umowie strony zastrzegły, że Abonent jest uprawniony do korzystania z usługi tylko w zakresie przyznanego mu w okresie rozliczeniowym limitu transferu danych, to w razie przekroczenia limitu transferu danych, Usługodawca jest uprawniony do ograniczenia jej funkcjonalności przez uniemożliwienie wykorzystania przez Abonenta ilości transferu danych większej niż określona limitem transferu danych do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło przekroczenie limitu transferu danych.

7. Abonent zobowiązany jest do zabezpieczenia hasła dostępu do usługi, której dotyczy niniejszy Regulamin przed dostępem osób trzecich .

8. Abonent zobowiązuje się nie podejmować działań polegających na:

a) umieszczaniu w oprogramowaniu lub na powierzchni dyskowej Usługodawcy treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa (m.in. zawierających nielegalne oprogramowanie, nawołujących do przemocy, nienawiści, zawierających sceny pornograficzne z udziałem dzieci lub zwierząt),

b) wykorzystywaniu Oprogramowania lub powierzchni dyskowej Usługodawcy do popełnienia czynów zabronionych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego

c) prowadzeniu akcji rozsyłania niezamówionej masowej korespondencji, tzw. SPAM,

9. Operator, w odniesieniu do Oprogramowania, które pozostaje zainstalowane na powierzchni dyskowej Operatora, oraz w odniesieniu do powierzchni dyskowych Usługodawcy, udostępnionych Abonentowi wraz z ewentualnymi usługami dodatkowymi uruchomionymi na tych powierzchniach dyskowych, zobowiązuje się, że Oprogramowanie lub powierznie dyskowe Usługodawcy udostępnione Abonentowi będą stale i nieprzerwanie dostępne Abonentowi z zastrzeżeniem, że Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania przerw technicznych w dostępie do Oprogramowania lub powierzchni dyskowych, niezbędnych dla konserwacji systemu (serwisu) za uprzednim uprzedzeniem Abonenta wiadomością e-mail, wysłaną na adres podany przez Abonenta przy rejestracji w Serwisie. Przerwy techniczne, o których mowa powyżej, będą miały miejsce w godzinach nocnych, tj. między godziną 0:00 a godziną 5:00 oraz jednorazowo będą nie dłuższe niż 24h, miesięcznie w sumie nie będą przekraczały 7 dni . Powyższe nie uchybia uprawnieniom Abonenta dotyczącym wysokości opłat abonamentowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. W razie jeśli zakresem usługi objęta ma zostać usługa w zakresie przeniesienia (migracji) danych Abonenta do oprogramowania lub powierzchni dyskowej Usługodawcy, udostępnionych Abonentowi stosownie do umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych ofertą Usługodawcy, warunkiem dopuszczalności realizacji takiej usługi jest przedstawienie Usługodawcy przez Abonenta zgody podmiotu, który udostępniał Abonentowi powierzchnie dyskowe lub oprogramowanie, z których ma nastąpić przeniesienie danych Abonenta do oprogramowania lub powierzchni dyskowej Usługodawcy, udostępnionych Abonentowi przez Usługodawcę na wykorzystanie przez Usługodawcę takich powierzchni dyskowych lub oprogramowania do realizacji usługi przeniesienia (migracji) danych abonenta.

11. Usługodawca codziennie tworzy kopię zapasową danych umieszczonych na powierzchniach dyskowych udostępnionych Abonentowi oraz w oprogramowaniu zainstalowanym na serwerze Usługodawcy, obejmującą dane zapisane na takiej powierzchni dyskowej lub w oprogramowaniu w okresie 7 dni przed datą utworzenia kopii zapasowej, z której w przypadku awarii Serwisu przywracane są dane bez dodatkowej opłaty. Każda kopia zapasowa będzie utrzymywana przez Usługodawcę przez okres 90 dniod daty jej utworzenia.

12. Niezależnie od kopii bezpieczeństwa wykonywanych przez Operatora, Abonent ma możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa również we własnym zakresie. Na potrzeby wykonywania przez Abonenta kopii bezpieczeństwa Operator udostępnia Abonentowi w ramach świadczenia Usługi narzędzie do wykonywania kopii zapasowych, umożliwiające eksport danych z usługi na komputer Abonenta (komputer lokalny).

13. Na wniosek Abonenta Usługodawca może odtworzyć dane z posiadanej przez siebie kopii zapasowej oraz udostępnić je Abomentowi za odrębnym wynagrodzeniem, zgodnie z obowiązującym w dniu zawarcia umowy cennikiem Usługodawcy, dostępnym Abonentom w Serwisie (strona główna serwisu znajduje się pod adresem https://2strefa.pl/uslugi-serwisowe) na podstronach tego Serwisu;

14. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, są następujące:

a). Komputer z podłączeniem do internetu

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W odniesieniu do Abonentów niebędących konsumentami, Usługodawca odpowiada wyłącznie za rażące niedbalstwo.

2. W odniesieniu do Abonentów niebędących Konsumentami, Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za następstwa: nie stosowania się Abonenta lub osób trzecich, za które Abonent ponosi odpowiedzialność do postanowień niniejszego Regulaminu lub do zaleceń Usługodawcy, jak również za następstwa udostępnienia hasła do Serwisu przez Abonenta osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Usługodawcy, w tym będące konsekwencją powyższych uchybień nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi, w tym utratę danych przechowywanych przez Abonenta na serwerze wirtualnym;

VIII. REKLAMACJE

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Operatora, w tym związane z wykonywaniem przez Operatora jego obowiązków względem Abonenta, czy wadliwościami świadczonych usług, Abonent może zgłaszać w formie reklamacji.

2. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem formularza reklamacji, dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce "https://2strefa.pl/zwroty-reklamacje/" lub pisemnie na adres Agencja Projektowo-Usługowo-Reklamowa "2 Strefa" Albert Kowalewski, ul. Jarzębinowa 24/6, 15-793 Białystok - z dopiskiem "reklamacja".

3. Reklamacja powinna zawierać dane umoliwiajce identyfikację Abonenta (imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z jego adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.

4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia i informuje Kupującego o dalszym postępowaniu.

IX. ZWROT NALEŻNOŚCI ABONENTOM

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Operatora do zwrotu należności wpłaconych przez Abonenta na rzecz Operatora, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Jeżeli Abonent dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

X. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWADCZENIE USŁUG

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

2. Rozwiązanie umowy przez Abonenta następuje poprzez przesłanie wypowiedzenia umowy pocztą elektroniczną na adres "[email protected]" z kontaktowego adresu e-mail Abonenta lub poprzez wiadomość wysłaną po zalogowaniu na konta Abonenta w Panelu Klienta.

3. Rozwiązanie umowy przez Usługodwacę następuje poprzez przesłanie wypowiedzenia umowy na adres poczty elektronicznej podany przez Abonenta.

4. Niezwłocznie po rozwiązaniu lub po odstąpieniu od zawartej umowy Usługodawca usuwa wszystkie dane umieszczone na wydzielonej dla Abonenta powierzchni dyskowej serwera.

XI. ZMIANA REGULAMINU

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronach internetowych Usługodawcy i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Usługodawcą.

2. Usługodawca może w trakcie trwania umowy wprowadzić nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmian w treści obowiązującego regulaminu.

3. O wprowadzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca poinformuje Abonenta, tj.: udostępni go Abonentowi w taki sposób, aby mógł on regulamin ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, przesyłając mu na wskazany przez niego do korespondencji adres poczty elektronicznej e-mail z treścią nowego regulaminu (a w przypadku zmiany regulaminu z informacją o wprowadzonych zmianach) lub odnośnik do strony internetowej zawierającej treść nowego regulaminu lub wprowadzane zmiany oraz link do pobieralnego pliku zawierającego treść nowego regulaminu lub wprowadzane zmiany.

4. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowego regulaminu wiąże Abonenta po upływie 14 dni od daty publikacji na stronach internetowych Usługodawcy oraz poinformowania Abonenta o treści nowego regulaminu lub wprowdzanych zmianach, o ile Abonent, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub wprowadzanych zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Do umów zawartych z Usługodawcą na podstawie niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [Albert Kowalewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:Agencja Projektowo-Usługowo-Reklamowa "2 Strefa" Albert Kowalewski, ul. Jarzębinowa 24/6, 15-793 Białystok, NIP 542-272-14-34, REGON 200248188, adres mailowy: [email protected], Nr faksu:85 719 34 71]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

2Strefa.pl